A. Data Calon Peserta Didik
Ketik password anda.Ketik ulang password anda.
Tuliskan nama lengkap anda.
Tuliskan email anda yang masih aktif.
Pilih jenis pendaftaran anda.
Pilih jenjang pendidikan anda.
Pilih jenis kelamin anda.
Tuliskan Nomor Induk Kependudukan anda.
Tuliskan Nomor Induk Siswa Nasional anda.
Tuliskan tempat lahir anda.
Tuliskan tanggal lahir anda.
Tuliskan alamat lengkap anda.
Tuliskan dusun anda.
Tuliskan kelurahan anda.
Tuliskan kecamatan anda.
Tuliskan kabupaten anda.
Tuliskan provinsi anda.
Tuliskan kode pos anda.
Tuliskan hobi anda.
Tuliskan cita-cita anda.
Tuliskan status anda.
Tuliskan ukuran pakaian anda.
Pilih status anda dalam keluarga.
B. Data Madrasah/Sekolah Asal
Tuliskan nama sekolah/madrasah asal anda.
Pilih status anda dalam keluarga.
Tuliskan nomor pokok sekolah nasional anda.
Tuliskan nomor statistik madrasah anda.
Tuliskan alamat sekolah/madrasah asal anda.
Tuliskan dusun sekolah/madrasah.
Tuliskan kelurahan sekolah/madrasah.
Tuliskan kecamatan sekolah/madrasah.
Tuliskan kabupaten sekolah/madrasah.
Tuliskan provinsi sekolah/madrasah.
Tuliskan kode pos sekolah/madrasah.
Jika memiliki
Jika memiliki
Jika memiliki
Jika memiliki
C. Data Orang Tua
Tulis nomor kartu keluarga anda.
Tulis nama keluarga anda.
Nama Ayah
NIK Ayah
TTL Ayah
Pendidikan Ayah
Pekerjaan Ayah
Penghasilan Ayah
Status Ayah
Nomor Ayah
Nama Ibu
NIK Ibu
TTL Ibu
Pendidikan Ibu
Pekerjaan Ibu
Penghasilan Ibu
Status Ibu
Nomor Ibu
D. Data Lainnya
Tuliskan No Ijazah
Tuliskan No SKHUN
Jika memiliki
Jika memiliki
Jika memiliki
Jika memiliki
E. Data Wali
*Diisi jika yang bertanggungjawab pendidikan bukan orang tua kandung
F. Data Lampiran
Max. Size 2Mb, dengan format JPG
Max. Size 2Mb, dengan format JPG
Periksa data disemua sub menu dan pastikan semua data yang anda isi sudah benar.
Masuk